Per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària.

REGULACIÓ Article 49 d) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. DESENVOLUPAMENT Les faltes d’assistència de les funcionàries víctimes de violència de gènere, totals o parcials,…

Per matrimoni o registre de parella estable.

REGULACIÓ Article 71.1 de la Llei de funcionaris civils de l’Estat. DESENVOLUPAMENT Els funcionaris tendran dret a una llicència de quinze dies naturals per raó de matrimoni o inscripció en els Registres oficials…