Dins del procediment actualment en curs que du a terme la Conselleria d’Educació i Universitat per a la regularització de titulacions del personal docent de centres concertats en pagament delegat, iniciat per mitjà de la resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de febrer de 2016, i que finalitza el proper 30 de juny de 2019, es podrà atorgar una pròrroga extraordinària al professorat actualment contractat, que es troba inclòs dins del procediment de regularització, i que no compleixin tots els requisits de titulació establerts a la normativa vigent, de forma excepcional i sempre que en l’interessat es doni alguna de les circumstàncies següents: 

1. Edat igual o superior a 60 anys, complerts fins dia 30 de juny de 2019, sempre que el professor es comprometi a jubilar-se en complir l’edat legal. Disposarà d’una pròrroga fins al moment en què l’interessat estigui en condicions d’acollir-se a la jubilació. Cas que no es jubili, disposarà d’un termini improrrogable de 12 mesos per a obtenir la titulació requerida. 

2. Malaltia greu del professor o d’un familiar de primer grau. S’elaborarà un llistat de malalties. Els casos no inclosos en el llistat es valoraran individualment. Disposarà d’una pròrroga de 12 mesos, que es podrà ampliar si les circumstàncies que han motivat l’atorgament de la pròrroga es mantenen. 

3. Acreditació de l’esforç per a obtenir la titulació requerida. Català: es donarà una pròrroga pel temps imprescindible per a obtenir la titulació al professorat que dia 30 de juny de 2019 acrediti haver superat com a mínim dos blocs dels cinc dels quals consta el nivell C1, sempre que s’acrediti una progressió respecte de la situació en la qual es trobava el professor a l’inici del curs 2018-19. ÉS OBLIGATORI MATRICULAR-ES.

Altres requisits de titulació: es valoraran individualment. 

4. Circumstàncies excepcionals sobrevengudes. Es podran tenir en compte i es valoraran individualment. 

5. Professorat de centres d’educació especial. Es valoraran individualment. En la presa de decisions es tendrà especialment en compte l’interès superior de l’infant o l’adolescent com a principi inspirador i fonamentador de les actuacions públiques, tal i com estableix la Llei 17/2006,de 13 de novembre, integral de l’atenció i drets de la infància i adolescència de les Illes Balears, així com altres normes i disposicions de l’ordenament jurídic vigent.