Decret 3/2017, de 13 de gener, per el qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’ establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018.

Des de FEUSO Illes Balears celebrem que el Govern del Pacte ha blindat el finançament per un període de 6 anys en totes les etapes educatives. Una cosa que portem reivindicant des d’abril-15 per a agarantir l’estabilitat d’aquesta xarxa educativa davant la por que un nou govern posés a l’escola concertada en dubte.

No obstant això després d’examinar el decret detingudament, ens trobem amb 2 punts conflictius que estem disposats a impugnar:

  •  Dotacions per a alumnes amb necessitats especials (article 20).

Encara que Educació augmenta la dotació bàsica, i això dóna estabilitat a les plantilles, limita el creixement per atendre’ls perquè pren com a referència el curs 2015-2016 i això vol dir que si un centre aquest any tenia molts o pocs recursos es quedarà amb la mateixa dotació. La qual cosa suposa una contradicció amb la LOMQE i la LOE, ja que aquestes lleis educatives resen que els col·legis públics i concertats han de tenir els mateixos recursos pel que fa a aquestes dotacions.

  •  Cicles formatius de grau mitjà i superior.

Es modifica la relació d’hores de professors tècnics i llicenciats. Això es tradueix en una pèrdua de 200 euros per treballador afectat.

En el següent enllaç el podeu consultar el decret:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10602/589773/decret-3-2017-de-13-de-gener-pel-qual-s-estableixe

“Principals novetats del Decret

– S’amplia la durada dels concerts educatius de qualsevol etapa a sis cursos escolars, a partir de l’1 de setembre de 2017. A l’anterior normativa s’aplicaven quatre cursos i s’ha ajustat a les noves directrius de la LOMCE.

– Els centres hauran de cobrir de forma equitativa les necessitats de la zona d’escolarització en la qual estiguin ubicats.

– Els concerts educatius de les etapes d’ensenyament obligatori, es a dir, de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UECCO i cicles de formació professional bàsica se subscriuen en règim general. Els concerts educatius de les ensenyances post obligatòries, es a dir, de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior tenen caràcter singular.

– El Decret recull l’adequació de les hores finançades per unitat i/o per centre a les noves necessitats que es deriven de la LOMCE, afegint hores curriculars addicionals. Això suposa que es tenen en compte els Programes de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment (PMAR) amb 30 hores per cada unitat; dues hores per al conjunt d’unitats de 3r d’ESO i per als itineraris de 4rt d’ESO es preveuen nou hores per als centres amb una sola unitat concertada i quatre hores per als centres amb dues unitats concertades. També es preveuen dotació d’altres hores lectives per al programa de reutilització de llibres de text, anglès als Cicles Formatius de Grau Superior o per al programa integrat de música del Centre Integrat de Música Escolania de Lluc. Es podran autoritzar altres conceptes puntuals amb l’informe previ de la Comissió de Concerts.

– S’atén una demanda històrica del sector, l’estabilització de les dotacions bàsiques de professorat d’atenció a la diversitat. El Decret estableix que s’ha d’assignar als centres una dotació bàsica d’especialistes de pedagogia terapèutica, d’audició i llenguatge i d’atenció a la diversitat del 80% de les hores que corresponguin a cada centre segons les dades existents a final del curs 2015-2016. D’aquesta forma es dona major seguretat als centres i als treballadors. Aquesta dotació bàsica de professorat d’atenció a la diversitat es completarà, quan escaigui, amb una dotació de professorat addicional, d’acord amb les necessitats del centre, l’actualització anual dels criteris i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria d’Educació i Universitat.

– S’estableixen les ràtios mínimes d’alumnat per etapa i municipi. Així mateix, s’obliga a tenir una relació mitjana d’alumnes per unitat escolar a cada etapa no inferior a la que la Conselleria d’Educació i Universitat determini tenint en compte l’existent als centres públics del municipi o zona d’escolarització en què estigui situat el centre.

– En virtut del nou Decret, els centres privats-concertats hauran de fer servir el programa de gestió de la Conselleria d’Educació i Universitat (GestIB) per a tot el procés d’escolarització, matriculació d’alumnes, horari general del centre i calendari escolar, horari del professorat i de l’alumnat, distribució de les hores de lliure disposició, llengua d’impartició de les matèries, avaluació i promoció de l’alumnat, peticions de personal de suport i ATE i relació de llibres de text…