Dia 20 de març ens hem reunit administració, patronals i sindicats per a tractar els punts de l ´ordre del dia de la convocatòria que ens va trametre la Conselleria.

 

A continuació desenvolupam els punts :

 

Acord reducció a 23 hores lectives setmanals a ESO, FP i batxillerat.

La conselleria ens ha tramet la proposta, i avui s ´han presentat les aportacions conjuntes sindicals i duit a terme els aclariments pertinents, de l´acord de reducció de la jornada lectiva per al professorat d’ESO, FP i BATXILLERAT per a la seva signatura per part de patronals, sindicats i administració, el qual es durà a terme properament i amb el següent calendari:

  • 2018/19 1 hora lectiva per a majors de 50 anys i en jornades completes de 24h.
  • 2019/20 1 hora lectiva per a la resta amb jornades completesde 24h lectives.
  • 2020/21 als professors amb jornades completes o parcials. Això implicarà una modificació de les taules salarials.

Des de FEUSO ILLES BALEARS continuam reivindicant la reducció de jornada per a totes les etapes incloent les etapes d’infantil, primària i ed. Especial de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears a partir del curs 2018-2019.

 

Acord   jubilació parcial.

Educació ens ha tramet la proposta de l´acord i a la qual s´han presentat les aportacions conjuntes sindicals perquè es pugui dur a terme la seva signatura properament per part de patronals, sindicats i administració.

Recordam que la Federació d’Ensenyament d’ USO a Balears va reivindicar la necessitat d’aplicar jubilacions parcials a l’escola concertada com a mesura que pot suposar per a l’administració un estalvi de fins a 9.000 euros per jubilat i va demanar a l’administració que atengués l’estudi elaborat.

USO va assenyalar que en el cas d’avançar-la als 62 anys, permet un estalvi en el pagament de triennis i sexennis en contractar a nous empleats sense antiguitat.

El sindicat USO en 2012 ja va presentar un estudi, el qual va ser acceptat per la Conselleria, sobre la rendibilitat de les jubilacions parcials dels docents de l’ensenyament concertat pel Govern. En concret, l’estalvi mitjà era d’uns 5.300 euros anuals per persona.

Des de l’any 2013 on abans l’empresa cotitzava un 100% sumant la cotització del jubilat (25%) i la de la persona que li rellevava (75%) va passar a ser del 105%; i l’any 2014 va ser d’un 110% i així progressivament fins a arribar al 100% del jubilat i el relevista entre un 65% i un 75% que eren són els marges permesos. L’ estudi demostrava que era rendible concedir les jubilacions parcials als treballadors del sector concertat, fins i tot com a mesura d’estalvi.

El que hem aconseguit es que sobre la base de l’estudi actual que vàrem fer, se segueixin concedint les jubilacions almenys durant tres anys. Perquè vam demostrar que concedir una jubilació parcial a un docent de la concertada suposa un estalvi a les arques públiques. Si tenim en compte que a aquesta persona encara li queda una vida laboral d’aprox. 3 anys, doncs la jubilació anticipada és gairebé als 62 anys, això suposa un estalvi durant aquests 3 anys, és a dir que és una mesura d’estalvi, perquè l’administració es desprèn de persones amb molts triennis i sexenni i entren unes altres que no tenen cap tipus d’antiguitat, i alhora s’està fomentant l’ocupació.

Recordem que les últimes persones que es poden acollir a la jubilació parcial (durant aquest 2018) són les nascudes abans del 31 de desembre de 1957.

FEUSO ILLES BALEARS ha reivindicat a la Mesa de Concertada, que s´apliqui el que ha dictaminat la Sala Social del Tribunal Suprem (Sentència núm. 145/2018) sobre el gaudi dels permisos retribuïts per matrimoni, naixement d’un fill o mort d’un familiar i que comencin a comptar a partir del primer dia laborable del fet en si, encara que aquest succeeixi en jornada festiva. És a dir, que, si la mort d’un familiar es produeix un divendres, el permís de tres dies començarà a comptar a partir del següent dilluns, i no el cap de setmana com venia succeint en la majoria dels casos.

Des de USO, sol·licitem que es respecti el dret dels treballadors a començar a computar els seus permisos remunerats a partir del primer dia laboral ( ‘dies a quo’) després del fet causant. Aquests permisos estan regulats en l’article 38 del VI CONVENI COL·LECTIU D’EMPRESES D’ENSENYAMENT PRIVAT SOSTINGUDES TOTAL O PARCIALMENT AMB FONS PÚBLICS i l’article 51 de la XIV CONVENI COL·LECTIU GENERAL DE CENTRES I SERVEIS D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT respectivament i emparats pel propi Estatut dels Treballadors (ET) en el seu article 37-3.

Recordem que la sentència del Suprem, interpreta el que diuen sengles convenis i l’ET i assenyala que “la rúbrica del precepte convencional ‘permisos retribuïts’ ens mostra que els permisos es concedeixen per al seu gaudi en dies laborables, ja que en dies festius no cal demanar-los perquè no es treballa. El dictat pel Suprem afecta tots els sectors laborals, inclòs el d’Educació, perquè els raonaments jurídics de la mateixa interpreten l’article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors que és d’aplicació a totes les persones que treballen per compte d’altre.