Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Resolució i els seus annexos. La informació s’anirà actualitzant:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4207059&coduo=36&lang=ca