1. ANTIGUITAT

► 6 anys o més a 1 de setembre de 2017 en pagament delegat.

► Se suma l’antiguitat a diferents centres concertats i en pagament delegat.

   2. FORMACIÓ

► 100 hores de formació homologada (sol·licituds d’acreditació fins a 15 de juny de 2017)

► Cursos finalitzats amb posterioritat a la primera alta en pagament delegat.

► Alta al Portal del Docent.

  3. SOL.LICITUD

► Els centres han de registrar la sol·licitud entre el 15 d’octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017.

► Els docents han d’entregar la sol·licitud al seu centre dins aquest termini.

  • Feina a més d’un centre:

La documentació s’entrega allà on fas més hores. En cas de realitzar les mateixes hores, al centre on s’acrediti més antiguitat.

  4. DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR

► Sol·licitud a través de l’Annex 2 al centre.

► Vida laboral actualitzada.