FEUSO ILLES BALEARS sindicat majoritari de la concertada i professors de religió a les Illes Balears celebra que tots els docents de la concertada ordinària i educació especial del VÈ CONVENI COL·LECTIU DE EMPRESES D’ENSENYAMENT PRIVAT SOSTINGUDES TOTAL O PARCIALMENT AMB FONS PÚBLICS i els del XII I XIII CONVENI COL·LECTIU GENERAL DE CENTRES i SERVEIS D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT, respectivament que falten per cobrar la paga dels 25 anys d’antiguitat la cobraran en la nòmina de febrer tal com ens ha comunicat Educació.

Volem matisar que el “Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 de l’Acord de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres Millores sociolaborals del Professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears Signat el 10 de febrer de 2016 ” inclou als docents del VÈ CONVENI COLECTIU D’EMPRESES D’ENSENYAMENT PRIVAT SOSTINGUDES TOTAL O PARCIALMENT AMB FONS PÚBLICS i els del XII i XIII CONVENI COL·LECTIU GENERAL DE CENTRES I SERVEIS D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT:

Segon
Paga extraordinària d’Antiguitat de 25 anys de Servei
1. Àmbit subjectiu
En Compliment del qual en disposen l’article 119 de la XII conveni Col·lectiu general de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat, l’article 117 de la XIII conveni Col·lectiu general de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat, l ‘article 61, en connexió amb la disposició transitòria primera, del V conveni Col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, la Conselleria d’Educació i Universitat és compromet a abonar, dins de les seves disponibilitats pressupostàries, la paga extraordinària d’antiguitat al personal inclòs en pagament delegat i pagament directe que acrediti 25 anys de Servei a centres de la mateixa empresa o titularitat o que, en data del 17 de gener de 2007, hagi complert 56 anys o més i que en el transcurs de la vigència arribés com a mínim a 15 anys d’ antiguitat; acrediti, almenys, 15 anys d’ antiguitat i menys de 25 a centres de la mateixa empresa o titularitat, i compleixi a els requisits que s’especifiquen a l’ Apartat següent...

Els professors de l’ensenyament concertat vénen cobrant la paga d’antiguitat de 25 anys en compliment del pactat en febrer de 2016. Aquesta reivindicació s’arrossega des de fa molt: l’acord de 2016 va suposar la reprogramació d’un altre acord signat el 2008, però que va quedar paralitzat al 2010.

Des de USO reivindiquem que en la mesura que sigui possible es doni compliment al reflectit en el VIÈ CONVENI COL·LECTIU D’EMPRESES D’ENSENYAMENT PRIVAT SOSTINGUDES TOTAL O PARCIALMENT AMB FONS PÚBLICS I AL XIV CONVENI COL·LECTIU GENERAL DE CENTRES I SERVEIS D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT i es posi en marxa una calendarització per al pagament d’aquestes pagues que afecten aquests docents tal i com resen sengles convenis:

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA DEL VIÈ CONVENI.

“Segona.-Els docents en pagament delegat que van generar el dret al IVt i Vè Conveni Col·lectiu estaran al que estableix l’ Acord d’abonament d’aquesta paga assolit o que s’arribi amb l’administració educativa en cada comunitat autònoma. Així mateix, en el marc dels Acords autonòmics que se subscriguin respecte 61 a la VIè Conveni Col·lectiu o de les instruccions sobre pagament delegat o resolucions administratives dictades a l’efecte, els treballadors que a l’entrada en vigor del Vè Conveni Col·lectiu tinguessin complerts 56 anys o més i que al llarg de la vigència del VIè conveni arribaran, almenys 15 anys d’antiguitat a l’empresa i menys de 25, tindran dret a percebre una paga extraordinària per antiguitat en l’empresa.

XIV CONVENI ED. ESPECIAL.

“Article 122. Premi per jubilació. Paga extraordinària per antiguitat en l’empresa.

1.- S’estableix per al personal docent dels centres concertats i pagament delegat, un Premi de jubilació de tres mensualitats pels primers quinze anys d’antiguitat, i un mes més per cada quinquenni o fracció. Aquest Premi de jubilació es transformarà en una paga extraordinària per antiguitat en l’empresa, de manera que els treballadors i treballadores que compleixin 25 anys d’antiguitat a l’empresa, tindran dret a una paga l’import serà equivalent al d’una mensualitat extraordinària per cada quinquenni complert, sempre que es garanteixi la percepció amb compromís fefaent de l’administració educativa corresponent. “

A més de la demanda anterior, recordem que està pendent segons l’acord signat el 2016 sobre millores de les condicions sociolaborals del professorat de la xarxa concertada, l’abonament del 2n, 3r, 4t i 5è sexenni.