USO DESTACA LA NECESSITAT D’APLICAR LES JUBILACIONS PARCIALS Al PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA CONCERTADA I PERSONAL QUE NO ESTÀ EN PAGAMENT DELEGAT I PRESENTA UN ESTUDI QUE JUSTIFICA LA VIABILITAT DE LA CONCESSIÓ DE LES JUBILACIONS PARCIALS A AQUESTS TREBALLADORS.

 

 

FEUSO ILLES BALEARS reivindica la necessitat d’aplicar les jubilacions parcials a l’escola concertada al personal d’administració i serveis i personal que no està en pagament delegat dels centres ordinaris i educació especial, sobre la base de la nova Llei 27/2011 de l’1 d’agost, sobre l’actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

Donades les circumstàncies econòmiques actuals, la racionalització de la despesa en el sector concertat i els diferents acords socials que rebaixen els costos totals, així com l’entrada en el sistema laboral de nous treballadors; resulta més necessari que mai estudiar la rendibilitat i possibilitat d’accedir a les jubilacions parcials.

CONCEDIR UNA JUBILACIÓ PARCIAL Al PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I Al PERSONAL EN PAGAMENT NO DELEGAT DE LA CONCERTADA, SUPOSA UN ESTALVI DE LA DESPESA PER A l’EMPRESA EDUCATIVA, POTENCIA LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I INCENTIVA EL BENESTAR SOCIAL I ECONÒMIC DEL JUBILAT I EL RELEVISTA.

Segons l’exposat anteriorment i una vegada realitzat i presentat l’estudi que aclareix possibles dubtes i atén a una àmplia casuística tenint en compte les diferents categories professionals, sol·licitem a les patronals que valorin aquest estudi, amb la finalitat de concedir les jubilacions parcials.

Exemple: En el cas d’un treballador, a qui li queda una vida laboral d’aprox. 3 anys, tenint en compte que podria accedir a la jubilació anticipada als 62 anys, passaria a veure la seva jornada reduïda, afavorint l’accés laboral del relevista. Això suposaria un estalvi per als centres, els quals durant aquest període reduirien en les noves nòmines el complement d’antiguitat (trienni).
Insistim que d’aquesta forma, s’estarien fomentant polítiques d’ocupació i un relleu generacional als centres educatius.
Des del nostre sindicat, recordem que les persones que actualment es poden acollir a la jubilació parcial (durant aquest any 2018), són les nascudes abans del 31 de desembre de 1957.

Des de FEUSO ILLES BALEARS sol·licitem que el personal d’administració i serveis i el personal en pagament no delegat de l’ensenyament concertat (centres ordinaris i educació especial); puguin acollir-se a aquesta modalitat de jubilació parcial.