FEUSO ILLES BALEARS sindicat majoritari de la concertada i professors de religió a les Illes Balears, denuncia que Educació, un cop més  discrimina als treballadors de l’ensenyament que procedeixen de l’àmbit concertat en la convocatòria d’oposicions per al 2018.

EDUCACIÓ HA PUBLICAT AL BOE DE DISSABTE 24 DE FEBRER EL NOU REAL DECRET QUE MODIFICA EL REGLAMENT D’INGRÉS, ACCÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS EN ELS COSSOS DOCENTS, QUE MARCARÀ LES PROPERES CONVOCATÒRIES D’OPOSICIONS QUE VAN A REALITZAR A NIVELL ESTATAL I AUTONÒMIC .

Des de la Federació d’Ensenyament d’USO defensem que en aquestes convocatòries no s’ha de privilegiar ningú, sinó que s’han de respectar els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. Altres organitzacions sindicals, però, pretenen afavorir als actuals interins en contra de les possibilitats dels nous aspirants, infringint aquests principis bàsics i la garantia de l’accés a la funció pública docent dels millors candidats.
Amb aquest Reial Decret, Educació comet un cop més una flagrant discriminació contra els treballadors de l’ensenyament que procedeixen de l’àmbit concertat. D’aquesta manera es privilegia l’experiència docent en els centres públics als actuals interins sense cap objectivitat ni legitimitat, mentre que margina els docents de la concertada amb uns barems més injustos dels que ja existien.

En concret, i per posar un exemple, per cada any d’experiència docent en especialitats del cos al qual s’opta, s’obtenen 0,700 punts si és en centres públics, mentre que en els centres concertats és de 0,150 punts. A més, per si no fos suficient la discriminació, s’amplia el nombre d’anys a valorar per al còmput de l’experiència docent prèvia dels aspirants, “per la qual es tindrà en compte un màxim de deu anys (fins ara el màxim era de cinc anys) “. O sigui, si un interí ha donat deu anys classe de la seva especialitat en centres públics, obté el màxim concedit, 7 punts. Mentre que un docent de la privada i la concertada només podrà aconseguir 1,5 punts com a màxim impartint també deu anys de classe. “Tots som iguals, però uns més iguals que altres”, com deia Orwell.
Per USO, sindicat que defensa la complementarietat dels models educatius públic i concertat, tot el professorat realitza la mateixa tasca docent i amb la mateixa qualitat tant en centres públics com concertats i privats. Algú pot dir el contrari? Privilegiar en aquest Reglament als treballadors d’una Xarxa en detriment de les altres suposa discriminar deliberadament el treball docent que realitzen aquests treballadors de la concertada.

Per a la Federació d’Ensenyament d’USO, aquest Reglament és segregador, ja que crea una docència de primera divisió i una altra de segona de manera absolutament inadmissible. Conseqüentment, FEUSO recorrerà a tots els mitjans legals per corregir aquestes injustes discriminacions.