USO exigeix aquesta reunió amb caràcter de urgència doncs en cas contrari no serà possible la consecució de la gran majoria de les reivindicacions que afecten les famílies, a l’alumnat i treballadors d’aquesta xarxa.

Des del nostre sindicat fa més de tres setmanes ja registrarem aquesta petició i davant la passivitat de la Conselleria hem registrat avui de nou un document en el qual exigim que, en relació a la negociació col·lectiva que s’està duent a terme dins de la taula de concertada formada per l´ administració, patronals i sindicats es tractin els punts pendents de l’acord de febrer de 2016:

 Finançament i  calendaritzaciódel 2n, 3r, 4t 5è sexenni.
 Equiparació retributiva en tots els nivells educatius a la fi de l’any 2019.

Des del nostre sindicat hem iniciat la ronda de reunions amb els diferents grups parlamentaris perquè tinguin en compte en l’elaboració dels pressupostos 2019 l’equiparació al 100% real amb els homòlegs de la pública vist que la presidenta de la CCAA de Illes Balears, Francina Armengol, va anunciar la disponibilitat de més de 1000 milions d’euros per a Educació.

D’altra banda exigim que s’incloguin en l’ordre del dia d’aquesta reunió els punts que detallem a continuació:

1. Calendari de pagament de 2n ,3r ,4t i 5è sexenni.

2. Establir que l’import dels sexennis sigui equivalent al que reben els docents de la pública.

3. Equiparar la dotació de personal d´atenció a la diversitat.

4. Ampliar per equiparar les 2 setmanes addicionals de permís de paternitat.

5. Reduir la jornada lectiva en les etapes d’ infantil, primària i educació especial.

6. Reduir la jornada lectiva (3 hores) als majors de 55 anys.

7. Revisió dels mòduls de concert que afecta el personal d´administració i serveis.

8. Finançament i calendarització de la paga de 25 anys del VI CONVENI DE CONCERTADA i el XIV D´ATENCIÓ A la DIVERSITAT.

9. Ampliació de les jubilacions parcials.

10. Pròrroga titulacions català.

Recordem que l’alumnat escolaritzat a una i una altra xarxa de les Illes Balears és del 60% a pública i 40% a concertada aproximadament i que més de 52.200 del total d’estudiants de l’ensenyament finançat amb fons públics acudeixen als 114 centres concertats, que són prop del 40% dels alumnes de les Illes Balears.

En definitiva, reclamem que es dotin els pressupostos per 2019 d’una partida pressupostària suficient per a l’educació concertada doncs és imprescindible per complir els acords i recuperar almenys la situació prèvia a les retallades practicades durant la crisi i se’ns convoqui al més aviat possible per continuar la negociació col·lectiva, en cas contrari, no descartem dur a terme diferents accions sindicals.