FEUSO ILLES BALEARS sindicat majoritari de la concertada i dels professors de religió a les Illes Balears, reivindica de nou per al personal dels centres d’Educació
Especial i ordinaris de l’ensenyament concertat l’aplicació dels mateixos increments que s’han pactat per als funcionaris públics en els anys 2018, 2019 i 2020.
Cal destacar que els docents de l’ensenyament concertat en pagament delegat vam ser objecte de les mateixes retallades salarials aprovades i aplicades als funcionaris públics en 2010 en unes condicions de partida clarament inferiors, de manera que la pèrdua de poder adquisitiu és més gran; suposant al sector de l’escola concertada una rebaixa aproximada d’un 5% en el complement retributiu de les Illes (CRIB). Per tot l’anterior exigim que s’apliquin a la concertada els mateixos increments
salarials pactats per als funcionaris:

ANY 2018
INCREMENT FIX DE L’1,75% + 0,25% PREVIST SUBJECTE Al COMPLIMENT DEL PIB.
ANY 2019
INCREMENT FIX DE L’2,25% MÉS 0,25% VARIABLE, SI EL CREIXEMENT DEL PIB ÉS IGUAL O SUPERIOR AL 2,5%
ANY 2020
INCREMENT FIX DEL 2% MÉS 1% VARIABLE SI EL CREIXEMENT DEL PIB ÉS IGUAL O SUPERIOR Al 2,5% I UN 0,55% ADDICIONAL, SI ES COMPLEIX L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.

USO sol·licita que els increments per 2018 s’estableixin en els pressupostos
Generals de l’Estat o en la normativa que pogués aprovar-se a aquest efecte. I que en el marc de la Mesa Sectorial de l’Ensenyament Concertat, s’arribi a un acord amb el Ministeri d’Educació per al període plurianual fins a l’any 2020, recollint aquests percentatges de pujada de la part fixa i la variable.

Des del punt de vista sindical aquesta reivindicació suposaria l’inici de la
recuperació dels drets arrabassats injustament als treballadors de la
concertada durant la crisi, si bé la nostra intenció és seguir exigint tot el perdut.
Des del nostre sindicat confiem que s’accepti el més aviat possible aquesta petició absolutament lògica i justa i no sigui necessari prendre altres mesures.

La nostra opinió és que encara que es portés a terme aquesta pujada a la concertada, no compensaria ni els retalls de 2010, ni les contínues pèrdues de poder adquisitiu que han patit aquests treballadors en els últims anys en veure congelat el seu sou o regulat per sota de la inflació.

FEUSO ILLES BALEARS qualifica d’escassa la proposta de pujada salarial realitzada per Hisenda per als funcionaris, dins dels pròxims tres anys, i també exigeix ​​la recuperació del salari perdut per a la concertada. Per tot això sol·licitem que el Ministeri d’Hisenda tingui en compte, en l’elaboració dels PGE per 2018 i següents anys, que els treballadors de la CONCERTADA recuperin, en les mateixes condicions que els funcionaris públics, els salaris perduts com a conseqüència de les retallades.

D’altra banda exigim que s’apliquin les mateixes millores sociolaborals que es
vagin concedint als funcionaris, com ara: la proposta per als funcionaris que deixaran de patir descomptes del 50% del sou pels tres primers dies de baixa tal com resa el “II Acord per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball signat a Madrid el 9 de març de 2018 “. Hisenda eliminarà la penalització per incapacitat temporal i els empleats públics tornaran a percebre la totalitat del seu salari durant els 90 primers dies de baixa, com passava fins fa sis anys.

FEUSO ILLES BALEARS exigeix ​​que s’iniciïn les mesures oportunes, encaminades a la recuperació econòmica i sociolaboral gradual per part dels treballadors de centres concertats, eliminant el greuge comparatiu existent entre ells i els
companys de centres públics.