Des de FEUSO ILLES BALEARS, com a sindicat majoritari als centres d’educació especial i ordinaris de la concertada en Illes Balears hem exigit en el Parlament l’EQUIPARACIÓ AL 100% real per a l’ensenyament concertat.

 

FEUSO ILLES BALEARS ha registrat aquesta setmana la sol·licitud de reunió urgent per continuar amb la negociació col·lectiva amb la Conselleria d’educació i a més ha sol·licitat també reunió urgent amb tots els grups parlamentaris perquè es tingui en compte en l’elaboració dels pressupostos 2019 una parida pressupostaria suficient per dur a terme l’equiparació al 100% amb els homòlegs de la pública vist que la presidenta de la CCAA de Illes Balears, Francina Armengol, ha anunciat recentment la disponibilitat de mes de 1000 milions d’euros per a Educació.

Des del nostre sindicat basem la nostra reivindicació en l’ Acord signat el 10 de febrer de 2016:

“Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, modificat parcialment el dia 19 de maig de 2016 i ratificat pel Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Universitat, en la sessió de 27 de maig de 2016.”

I tal com resa en el pacti cuart d’aquest acord:

“PACTI QUART 1. EQUIPARACIÓ RETRIBUTIVA AMB ELS DOCENTS DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC.
Punt 1.1. Amb l’objectiu d’aconseguir l’equiparació gradual de la remuneració del personal docent concertat amb la del personal docent públic prevista en l’article 117.4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i tenint en compte les panses fets en el procés iniciat amb els acords per a la millora de l’ensenyament concertat del 2001, 2004 i 2008, a partir de l’aprovació de l’Acord pel Consell de Govern s’incorporaran gradualment, a la nòmina del professorat de l’ensenyament concertat, les quantitats mensuals (en 12 pagues anuals) que permetin homologar salarialment el professorat de l’ensenyament públic i el de l’ensenyament privat concertat(…)

Punt 1.3. La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a iniciar, a partir del curs 2017-2018, les negociacions amb els sindicats i les entitats patronals de l’ensenyament privat concertat per a la incorporació dels sexennis 2n, 3r, 4t i 5è, per analogia amb el professorat interí de l’ensenyament públic, a fi d’aconseguir la plena equiparació retributiva. L’objectiu final d’aquesta negociació ha de ser l’equiparació al 100 %. “

D’altra banda, des de FEUSO ILLES BALEARS reivindiquem un paquet de millores a més de l’equiparació del personal de la concertada amb els homòlegs de la pública:

 L’ampliació de les 2 setmanes addicionals (que ja gaudeix la pública) del permís de paternitat. Actualment amb una durada de cinc setmanes en la concertada.

 Finançar tots els sexennis 2n, 3r, 4t i 5º. Ja que l’acord de 2016 estableix el compromís d’arribar al 100% de l’equiparació retributiva a tots els nivells educatius a la fi de l’any 2019.

 Que l’import els sexennis sigui equivalent al fet que perceben els docents de la xarxa pública (126 € / sexenni).

 Equiparar la dotació del personal d’atenció a la diversitat.

 Reduir la jornada lectiva a les etapes d’infantil, primària i educació especial.

 Reduir la jornada lectiva (3 hores) els majors de 55 anys en totes les etapes.

 Revisió real dels mòduls de concert, que afecta tot el personal d’administració i serveis “PAS”, que porten el CRIB congelat des de 2008.

 Augment del complement retributiu dels IllesBalears del PAS fins als 250 € de forma progressiva.

 Un calendari de pagament de la paga 25 anys del VI conveni de concertada i XIV conveni d’atenció a la diversitat.

 Prorroga de jubilacions parcials, entre unes altres…

L’EDUCACIÓ CONCERTADA ESTÀ INFRAFINANCIADA

Recordem que l’alumnat escolaritzat a una i una altra xarxa de les Illes Balears és del 60% en la pública i 40% en la concertada aproximadament i que més de 52.200 del total d’estudiants de l’ensenyament finançat amb fons públics acudeixen als més de 110 centres concertats ordinaris i d’educació especial.
El ciutadà és el major avaluador de l’ensenyament i té el dret de triar-la en igualtat d’oportunitats.
Seguim pensant que l’educació concertada està infrafinanciada el que impossibilita la millora de les infraestructures educatives, el compliment dels acords, l’atenció a la diversitat i limita la progressiva recuperació dels drets perduts i un ampli ventall d’intervencions d’abast pedagògic per posar les bases del que ha de ser una educació de qualitat, equitativa i participativa als centres ordinaris i d’educació especial de la concertada.

Des de Feuso Illes Balears afirmem una vegada més que l’actual situació laboral i professional del conjunt del professorat i del personal laboral d’aquesta xarxa està en desigualtat de condicions respecte dels homòlegs de la pública, així com les partides pressupostàries són insuficients per realitzar una labor docent digna, que reverteixi en benefici de tot l’alumnat d’aquests centres tal com va succeir en la llei de pressupostos de l’any 2018 on a la pública li van correspondre 533.989.803 milions d’euros, inclòs un augment de 25 milions respecte de l’any 2017. Mentre que la concertada va percebre tan sol un augment de 7 milions, passant de 160,9 milions d’euros a 167,9 pel 2018.

En definitiva exigim que tant la Conselleria d’Educació com el Parlament tinguin en compte les nostres reivindicacions en l’elaboració i desenvolupament de la propera LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS per a l’any 2019 per a l’Educació Concertada: centres ordinaris i d’educació especial, doncs en cas contrari no serà possible la consecució de la gran majoria de les reivindicacions que afecten a les famílies, a l’alumnat i treballadors d’aquesta xarxa.