El passat 14 de setembre el Consell de Govern va aprovar l´Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2018 prescindint de la negociació col.lectiva que es duia a terme entre l ´administració, patronals i sindicats. Des de FEUSO ILLES BALEARS denunciem que la Conselleria d’Educació ha pres decisions de manera unilateral I amb contradiccions en el criteri aplicat.

PER A FEUSOIB L´EQUIPARACIÓ AL 100% REAL AMB LA PÚBLICA SUPOSA:

  • FINANÇAR tots els sexennis 2n, 3r, 4t i 5è. L’ acord de 2016 estableix el compromís d’arribar al 100% de l’equiparació retributiva a tots els nivells educatius a finals de l’any 2019.
  • QUE L´IMPORT DELS SEXENNIS sigui equivalent als que perceben els docents de la xarxa pública (126 €/SEXENNI).
  • EQUIPARAR la dotació del personal d´atenció a la diversitat.
  • AMPLIAR  LES 2 SETMANES ADDICIONALS (QUE JA GAUDEIX LA PÚBLICA) al permís de paternitat
  • REDUIR LA JORNADA LECTIVA A LES ETAPES D´INFANTIL, PRIMÀRIA I EDUCACIÓ ESPECIAL.
  • REDUIR LA JORNADA LECTIVA (3 HORES) ALS MAJORS DE 55 ANYS a totes les etapes.

A MÉS a més de l´anterior, continuam reivindicant :

  • La revisió real dels mòduls de concert, que afecta tot el personal d’administració i serveis “PAS“, que porten El CRIB congelat des de 2008.
  • Augment del CRIB del pas fins els 250 € de forma progressiva.
  • Un calendari de pagament de la Paga 25 anys del VIÈ conveni de concertada i XIV conveni d´atenció a la diversitat.

 

Increment del complement  retributiu de les Illes Balears.

La Conselleria NO INCREMENTARÀ ELS 30 EUROS a totes les etapes ja que n´hi ha que ja han assolit l´ equiparació al 100%.

QUANTITAT (€) A PERCEBRE
EDUCACIÓ  INFANTIL 36,30
EDUCACIÓ  PRIMÀRIA 36,30

EDUCACIÓ  ESPECIAL

30,80
ESO PRIMER CICLE DIPLOMATS 36,50
ESO  PRIMER CICLE LLICENCIATS 30,80
ESO SEGON CICLE 7,47
BATXILLERAT 6,05
FP DE GRAU MITJÀ ESPECIALITAT SECUNDÀRIA 7,47
FP DE GRAU SUPERIOR ESPECIALITAT SECUNDÀRIA 7,47
FP DE GRAU MITJÀ ESPECIALITAT TÈCNIC 46,30
FP DE GRAU SUPERIOR ESPECIALITAT TÈCNIC 46,30
CFFB ESPECIALITAT  MESTRE 55,40
CFFB ESPECIALITAT TÈCNIC 46,30
CFFB ESPECIALITAT SECUNDÀRIA 7,47

Complement d’insularitat d’altres illes respecte de Mallorca.

S´estableix un complement d’insularitat superior per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera respecte del complement d’insularitat de l’illa de Mallorca per tal de compensar la doble insularitat.

PLUS (€) A PERCEBRE
EDUCACIÓ  INFANTIL 15,3
EDUCACIÓ  PRIMÀRIA 15,3
EDUCACIÓ  ESPECIAL 15,3
ESO PRIMER CICLE DIPLOMATS 15,3
ESO  PRIMER CICLE LLICENCIATS 10,2
ESO SEGON CICLE 10,2
BATXILLERAT 10,2
FP DE GRAU MITJÀ ESPECIALITAT SECUNDÀRIA 10,2
FP DE GRAU SUPERIOR ESPECIALITAT SECUNDÀRIA 10,2
FP DE GRAU MITJÀ ESPECIALITAT TÈCNIC 15,3
FP DE GRAU SUPERIOR ESPECIALITAT TÈCNIC 15,3
CFFB ESPECIALITAT  MESTRE 15,3
CFFB ESPECIALITAT TÈCNIC 15,3
CFFB ESPECIALITAT SECUNDÀRIA 10,2

 

 

 

Celebrem QUE A PARTIR DE SETEMBRE DE 2018 s´incrementa el complement retributiu de les Illes Balears, s´elimina el «complement d’insularitat» i es  crea el «complement d’insularitat de Mallorca» i el «complement d’insularitat d’Altres illes PER A MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA,  a partir de l’1 de setembre de 2018. aquest increment AFECTA ALS TREBALLADORS  dels centres ordinaris i als d’educació especial de la concertada.