FEUSO ILLES BALEARS, sindicat majoritari de la concertada demana un increment substancial en els pressupostos de 2019, per a l’Educació Concertada: centres ordinaris i d’educació especial, ja que d’altra manera no serà possible la consecució de la gran majoria de les reivindicacions que afecten les famílies, a l’alumnat i treballadors d’aquesta xarxa.

El Consell de Govern va aprovar el passat dia 31 d’agost el límit màxim de despesa no financer per a l’exercici de 2019 de Balears, que ha fixar en 4.434.063.750 euros, un 8,5% més que en els pressupostos de 2018. Aquest increment , segons ha precisat la Conselleria d’ Hisenda i Administracions públiques, suposa disposar de 347.500.000 d’euros més de despesa no financiera respecte als comptes públics autonòmiques d’aquest any. Segons va explicar la consellera Cladera, el finançament autonòmic s’ha augmentat en 80 milions d’euros.

La Consellera d’ Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, va explicar divendres passat que aquest augment es podria destinar a més despesa social i a fer més inversions públiques.

L’acord, aprovat dins dels terminis legals previstos, autoritza a la Consellera d’ Hisenda i Administracions Públiques perquè realitzi les actuacions que calguin amb la finalitat de complir amb les obligacions de comunicació d’aquest límit màxim i de presentació de la documentació complementària que sigui necessària davant el Ministeri d’ Hisenda i el Consell de Política Fiscal i Financera, i també amb la finalitat de presentar aquest límit màxim davant del Parlament ara que, si escau, el ratifiqui en els termes que preveu la Llei de finances de la Comunitat Autònoma.

Des del nostre sindicat reivindiquem que es tingui en compte a la concertada i s’augmenti significativament la partida destinada per a l’any 2019 per a aquesta xarxa educativa.

Recordem que l’alumnat escolaritzat en una i altra xarxa de les Illes Balears és del 60% a pública i 40% a concertada aproximadament i que més de 52.200 del total d’estudiants de l’ensenyament finançada amb fons públics van als 114 centres concertats, que són prop del 40% dels alumnes de les Illes Balears.

El ciutadà és el major avaluador de l’ensenyament i té el dret de triar-en igualtat d’oportunitats.

Seguim pensant que l’educació concertada està infrafinançada el que impossibilita la millora de les infraestructures educatives, l’atenció a la diversitat i limita la progressiva recuperació dels drets perduts i un ampli ventall d’intervencions d’abast pedagògic per posar les bases del que ha de ser una educació de qualitat, equitativa i participativa en els centres ordinaris i d’educació especial de la concertada.

Des de FEUSO Illes Balears afirmem una vegada més que l’actual situació laboral i professional del conjunt del professorat i del personal laboral d’aquesta xarxa està en desigualtat de condicions respecte dels homòlegs de la pública, així com les partides pressupostàries són insuficients per a realitzar una tasca docent digne, que reverteixi en benefici de tot l’alumnat d’aquests centres.

En definitiva, reclamem que s’elevi el pressupost per 2019 educatiu per a l’educació concertada ja que és imprescindible per complir els acords i recuperar almenys la situació prèvia a les retallades practicades durant la crisi.