La Federació d’Ensenyament del sindicat USO (FEUSO), organització majoritària en l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, denuncia que educació vulnera el dret dels docents, recollit per l’Estatut dels Treballadors i nombroses sentències del Tribunal Suprem, de reclamar conceptes salarials fins a un any enrere.

Educació ens ha comunicat que, en relació als triennis del professorat dels centres concertats, es modificarà la llei de pressupostos de la CAIB per 2017 per la redacció:

  “Amb caràcter general, l’import de cada trienni es farà efectiu en la nòmina del mateix mes en què es meriti i per l’import mensual íntegre, d’acord amb les taules salarials corresponents. Tanmateix, en cas que el titular del centre concertat present formalment la sol·licitud de finançament dels triennis amb posterioritat al mes en què es meriten, aquests triennis es financen a partir del primer dia del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. en tot cas, l’Administració pot comprovar si l’antiguitat reconeguda pel centre és real i si implica efectivament la meritació del trienni o triennis finançament del qual es sol·licita, i, amb aquesta finalitat, pot requerir als sol·licitants tota la informació addicional que consideri necessària. “

Aquest redactat és contradictori amb el que estableix l’article 59 de l’Estatut dels Treballadors i sentències del Tribunal Suprem l’última de setembre del 2016. L’administració, com pagadora delegada dels centres no ha d’assumir més responsabilitats que aquelles que assumiria l’empresari en cas que no existís el pagament delegat, però tampoc pot assumir menys, és a dir, no pot eliminar el dret que el treballador per reclamar el pagament del trienni meritat i cadascuna de les successives mensualitats d’un any com a màxim

Per tant, la retroactivitat no pot limitar-se com fa el redactat que se’ns comunica.

Ens sorprèn que una qüestió com aquesta, típicament reglamentària, es torni a derivar en la Llei de Pressupostos, el que suposa un absurd legal i un abús manifest de legislatiu.

En definitiva, vulnera el dret dels treballadors recollit per l’Estatut dels Treballadors de reclamar conceptes salarials fins a un any enrere, coses ja recollides en nombroses sentències pel Tribunal Suprem. I més quan l’Administració no és la primera a actuar en les actualitzacions salarials just en el moment que es produeixen.

Des FEUSO ILLES BALEARS denunciem una nova retallada per part d’Educació cap a la concertada, la qual es veu afectada contínuament per un tracte desigual i perjudicial.