De cara als processos de preinscripcions i de matriculació que s’han obert aquest curs escolar 2017-2018 en els centres públics, concertats i privats de les Illes balears i la resta de comunitats autònomes, FEUSO ILLES BALEARS torna a defensar que la principal clau d´aquest procés democràtic és que es respecti la llibertat de les famílies a l’hora de triar el centre educatiu que desitgin per als seus fills, d’acord amb les seves preferències i conviccions morals i filosòfiques.

Per això, FEUSO ILLES BALEARS està en contra del model únic de escola que alguns pretenen imposar per la via dels fets i dels decrets perquè defensa la llibertat i la pluralitat. ¿Pública? ¿Concertada? ¿Privada? La Federació de Ensenyament d’USOIB aposta per la complementarietat dels models educatius. Tots són necessaris i tots afavoreixen la llibertat.

Per FEUSOIB, tots els models són iguals i complementaris. Perquè el nostre principi rector és el següent: “Els pares són els responsables de la educació dels seus fills i, per això, tenen dret a triar l’escola de la seva preferència, pública, privada o concertada “. En el cas de la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (pública-concertada), és essencial la gratuïtat real dels ensenyaments des dels 0 als 18 anys, i, a més, amb la mateixa qualitat en l’oferta i en els serveis educatius, tenint sempre present el respecte a les conviccions morals o filosòfiques de les famílies.

Per FEUSOIB, les administracions tenen el deure de garantir l’efectivitat del dret a la educació facilitant tots els mitjans necessaris per al seu exercici. Això implica la dotació de places escolars a la xarxa pública i la gratuïtat de les mateixes en els centres concertats en funció de la demanda social i de les necessitats d’escolarització. Com hem aprovat en la nostra Resolució General, “L’escola més adequada per a una societat com la nostra ha de ser una escola plural, gratuïta i universal, que fomenti els valors de la tolerància i la participació “. La pluralitat només és possible si hi ha diversitat de escoles, de propostes educatives. En aquest context, l’Estat ha de fomentar un sistema escolar plural en què convisquin amb naturalitat els centres públics i privats. Amb aquesta finalitat, el concert educatiu és la fórmula més eficaç per aconseguir aquest objectiu de convivència, participació, llibertat i tolerància.