FEUSO ILLES BALEARS INFORMA

El permís per paternitat per a la cura de fills en casos de naixement, adopció o acolliment durarà un mes a partir del 1 de gener 2017.
Així figurarà en els pressupostos de l’any 2017.

Per FEUSO es tracta d’una bona notícia, encara que arriba amb anys de retard.

Però en realitat aquesta ampliació a quatre setmanes del permís de paternitat ja es va aprovar al 2009 pel PSOE (també amb els vots del PP), el que passa és que la seva entrada estava suspesa fins a l’1 de gener de 2017. De fet, si llegim l’article 48.7 de l’Estatut dels Treballadors podrem veure com des del 7 d’octubre de 2009 ja apareix el permís de paternitat per quatre setmanes. L’únic és que la Disposició Transitòria 7a suspenia l’entrada en vigor d’aquesta mesura fins al 1 gener 2017.

Per tant, en realitat ara no han aprovat una ampliació del permís de paternitat, sinó que el 1 gener 2017 entrarà en vigor, per fi, l’ampliació que es va aprovar al 2009.

Quant als pares que podran beneficiar-se d’aquesta mesura, seran tots aquells que tinguin un fill a partir l’1 gener de 2017 i compleixin els requisits que s’han exigit per la Seguretat Social per a ser beneficiari d’aquest permís (estar donat d’alta en el règim de la Seguretat Social o en algun dels seus règims especials i haver cotitzat 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors o, alternativament, 360 dies al llarg de la vida laboral).

Aquest permís no es pot cedir a favor de la mare, és disponible per als pares i el seu moment de gaudi pot ser, a voluntat del pare, a continuació del període de descans per naixement de fill (2 dies: el dia en què neix i el següent, ampliable per conveni -per exemple, en l’ensenyament concertada són 3 dies), durant el permís de maternitat (16 setmanes) o immediatament a continuació de la finalització d’aquest.

L’esmentat permís de paternitat no és obligatori per als pares, poden renunciar-hi. En cas de fer ús del mateix, el pagador és la Seguretat Social (el permís per naixement és a càrrec de l’empresa), qui cobrirà el 100% del salari, amb el límit màxim de la cotització a la Seguretat Social.

Des de la Federació d’Ensenyament d’USO vam rebre com una bona notícia l’ampliació del permís de paternitat, tot i això esperem que de cara a futur totes les mesures destinades a fomentar la conciliació de la vida familiar i laboral no hagin d’estar supeditades a acords de govern.

 Us mantindren informarts.