Davant la suspensió de l’activitat educativa presencial a tots els centres docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establerta a l’Acord de Consell de Govern de 13 de març de 2020 i durant els pròxims 15 dies, i per tal de donar continuïtat en el servei a la comunitat educativa, a l’activitat educativa dels alumnes, així com per facilitar l’organització i funcionament dels centres durant aquest temps, es dicten les següents instruccions:

Manteniment de l’atenció i tutorització a l’alumnat i famílies.

 1. Els centres estaran oberts durant el seu horari lectiu habitual i comptaran amb la presència de l’equip directiu, el qual serà el responsable d’organitzar l’activitat educativa i de gestió amb la supervisió del Departament d’Inspecció Educativa. Els docents i el personal d’administració i serveis estaran en tot moment  a disposició de l’equip directiu amb la finalitat que l’atenció a l’alumnat estigui garantida.  En l’àmbit de l’autonomia de gestió dels centres, es conjugarà la flexibilització de la jornada mitjançant teletreball amb l’atenció a l’alumnat i a les famílies de manera no presencial.
 2. El centre ha de procurar, d’acord amb els nivells, etapes i característiques de l’alumnat, la continuïtat de l’aprenentatge en l’àmbit familiar per tal de mantenir els hàbits de treball i les rutines pròpies de l’activitat escolar.
 3. Per a això, cada centre, dins de la seva autonomia pedagògica i de gestió, ha d’establir un sistema de contacte, informació i interacció amb alumnat i famílies a través de les plataformes habituals (Gestib, Aula virtual, Pàgina web, Blogs d’aula, Correu electrònic, etc.), així com qualsevol altre mitjà de comunicació que els centres considerin adequat.
 4. Per tal d’evitar desigualtats derivades de les distintes possibilitats d’accés a la informació en format digital dels alumnes i les seves famílies, cada centre ha d’establir els canals i procediments adequats i eficaços per fer arribar aquesta informació a aquelles famílies que tenen dificultat en l’ús de les tecnologies de la informació o no disposen dels mitjans adients.
 5. Les activitats proposades a l’alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació des d’un enfocament competencial.
 6. Els centres docents hauran de prestar una especial atenció a l’alumnat de batxillerat, preferentment al de 2n que s’ha de presentar a les proves d’Avaluació de l’Batxillerat per a l’Accés a la Universitat.
 7. Aquelles famílies que ho demanin, podran ser ateses presencialment als centres, amb cita prèvia.

Reunions i claustres.

 1. Tot el professorat del centre estarà obligat a assistir a les reunions que convoqui la direcció del centre. Aquestes reunions es podran dur a terme de manera no presencial, per mitjans telemàtics, quan sigui possible. S’ha de tenir en compte que en la mesura que sigui possible, s’evitaran aquelles reunions o claustres que no es considerin absolutament necessaris.
 2. Se suspenen també les activitats de formació presencial.

Informació al professorat i a les famílies

 1. Els membres dels equips directius són els responsables del compliment d’aquestes instruccions i d’informar-ne dels seus contingut al personal i a les famílies dels alumnes dels centres educatius.

Vigència

 1. Aquestes instruccions seran d’aplicació durant 15 dies naturals, des del 16 de març de 2020,  sense perjudici de les pròrrogues que s’acordin de manera successiva.

Centres privats no concertats

 1. Els centres docents privats no concertats han d’adequar les presents instruccions en el marc de la seva autonomia recollida en l’article vint de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora de Dret a l’Educació.