Professors de religió.

Darrera actualització: 07/08/2017.

ResoIució de 7 d’agost de 2017, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 de juliol de 2017, per la qual s’aproven i es fan públiques les Ilistes definitives d’adjudicació de destinacions definitives i provisionals per als professors de religió catòlica en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears per al curs 2017-2018.

 

Per a més informació:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933601&coduo=38&lang=ca