COMUNICAT A LES FAMÍLIES

Davant les propostes i intencions de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears cap al professorat de religió, tant de Primària com de Secundària, us faig arribar aquesta circular per informau-vos de:
1- Reducció horària del professorat de religió deixant l´assignatura a una sessió de 60 minuts setmanals per grup a Infantil, Primària i a ESO.
Això suposa una retallada d´un terç, com a mínim, del professorat de religió i la resta hauran de compartir més de dos centres, desconeixent si serem els mateixos professors que els vostres fills han tingut enguany.
2- Exclusió del professorat de les hores no lectives i complementàries. És a dir, la Conselleria pretèn excloure el professorat de religió de la participació activa de la dinàmica del centre (reunions de cicles, reunions de departaments, patis, sortides, viatges d´estudis, tallers, formació del professorat, treball per projectes, etc.).
3- Fer tot el possible perquè l´assignatura de religió no sigui digna i vàlida com la resta de matèries, ni valorada per part de la comunitat educativa. És a dir, volent reduir l´assignatura a la mínima expressió, redueix alhora la seva càrrega transversal d´espiritualitat, cultural, social, emocional i de valors, històrica, etc. privant de la partipació del professorat de religió amb la resta del claustre. Tot això repercutirà en l´aprenentatge de l´alumnat, en la seva manca de coneixements i en el tracte personal, emotiu i de confiança entre alumne i professor. No hem d´oblidar que el professor de religió no només transmet coneixements, sinó que també es dedica a la formació integral i emocional de les seves inquietuds.
Per tot això, demanam el vostre suport i la vostra col·laboració per aconseguir que aquestes propostes no vagin cap endavant.
Moltes gràcies per la vostra confiança i comprensió en aquests moments tan difícils per al nostre col·lectiu.

COMUNICADO A LAS FAMILIAS

Ante las propuestas e intenciones de la Conselleria d´Educació de las Islas Baleares hacia el profesorado de religión, tanto de Primaria como de Secundaria, os informamos con esta circular de:
1- Reducción horaria del profesorado de religión dejando la asignatura en una sesión de 60 minutos semanales por grupo en Infanti, Primaria y ESO.
Esto supone un recorte de un tercio, como mínimo, del profesorado de religión y el resto deberán compartir más de dos centros, desconociendo si seremos los mismos profesores que vuestros hijos han tenido este año.
2- Exclusión del profesorado de las horas no lectivas y complementarias. Es decir, la Conselleria pretende excluir el profesorado de religión de la particpación activa de la dinámica del centro (reuniones de ciclo, reuniones de departamentos, patios, excursiones, viajes de estudios, talleres, formación del profesorado, trabajo por proyectos, etc.).
3- Hacer todo lo posible para que la asignatura de religión no sea digna ni válida como el resto de las materias, ni valorada por parte de la comunidad educativa. Es decir, se quiere reducir la asignatura a la mínima expresión, reduciendo al mismo tiempo su carga transversal de espiritualidad, cultural, social, emocional y de valores, histórica, etc., privando de la participación del profesorado de religión con el resto del claustro. Todo ésto repercutirá en el aprendizaje del alumnado, en la falta de conocimientos y en el trato personalizado, emotivo y de confianza entre alumno y profesor. No debemos olvidar que el profesor de religión sólo transmite conocimientos, sino que también se dedica a la formación integral y emocional de sus inquietudes.
Por todo ello, pedimos vuestro apoyo y colaboración para que las propuestas de la Conselleria no se lleven a cabo.
Muchas gracias por vuestra confianza y comprensión en estos momentos tan difíciles para nuestro colectivo.

https://www.change.org/p/govern-de-les-illes-balears-no-al-ere-de-los-maestros-de-religión-en-les-illes-balears